LEVA
– Lokalt engagemang för vatten

Vattenåtgärder för miljö och ett produktivt lantbruk.
Vattenåtgärder för miljö och ett produktivt lantbruk
Syftet är att tillsammans med organisationer, markägare och lantbrukare hitta rätt åtgärd på rätt plats som minskar växt– näringsläckaget från jordbruket till sjöar, vattendrag och hav.
Under perioden 2019–2021 gör havs­ och vattenmyndigheten en stor nationell satsning på lokala åtgärdssamordnare i 20 pilotområden. Projektet har döpts till LEVA- lokalt engagemang för vatten. Sedan i mars 2019 arbetar Jenny Jochnick på förbundet som en av landets 20 första LEVA-piloter.

Lantbrukare och markägare vill gärna genomföra åtgärder som främjar vattenkvalitén, men många gånger är ansökningarna till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen tidskrävande, liksom tiden det tar att få tillstånd. Det här är ett hinder i arbetet som ofta innebär att man ger upp innan man ens påbörjat processen. I rollen som lokal åtgärdssamordnare hjälper Jenny lantbrukare och markägare med enklare utredningar, ansökningar och i kontakterna med Länsstyrelsen för att lättare få till stånd åtgärder. Hennes arbetsområden är Svärtaån, Nyköpingsån och en del av Sörmlandskusten.
Fokusområde Yngaren
En fokuserad insats sker nu i ett område utanför Björkvik, som hör till Yngarens tillrinningsområde. Området har mycket odlingsmark och har av Länsstyrelsen pekats ut som särskilt prioriterat. Jenny har därför kontakt med lantbrukare och markägare i detta område för att tillsammans hitta lämpliga åtgärder, som exempelvis strategier för att bruka åkermark så att näringsläckaget minskar. Några exempel på åtgärder är: markstruktur, fungerande dränering, anpassade skyddszoner, tvåstegsdiken, reglerbar dränering, aktivering av inaktiva dikningsföretag, anlägga våtmarker mm. Fokus är att hitta klimatanpassade åtgärder som är lönsamma för både miljön och lantbrukarna.

Länk:
Pilotområden med åtgärdssamordnare på HaV
Kontakt
Om du vill veta mer hör av dig till Jenny Jochnick, NVVF på 076-671 29 88