LEVA
– Lokalt engagemang för vatten

Vattenåtgärder för miljö och ett produktivt lantbruk.
Vattenåtgärder för miljö och ett produktivt lantbruk
Syftet är att tillsammans med organisationer, markägare och lantbrukare hitta rätt åtgärd på rätt plats som minskar växt– näringsläckaget från jordbruket till sjöar, vattendrag och hav.
År 2019 gjorde Havs-­ och vattenmyndigheten en stor nationell satsning på lokala åtgärdsprojekt som döptes till LEVA - lokalt engagemang för vatten. Jenny Jochnick på förbundet är en av landets första åtgärdssamordnare inom LEVA-projektet. Från start med endast 20 LEVA-åtgärdssamordnare, finns det nu närmare 50 i landet då man har insett att konceptet är framgångsrikt. Att arbeta på lokal nivå i direkt samverkan med markägare gör att det i snabbare takt går att få till åtgärder som främjar vattenkvaliteten i vårt avrinningsområde.

Lantbrukare och markägare vill gärna genomföra åtgärder som främjar vattenkvaliteten, men många gånger är ansökningarna till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen tidskrävande, liksom tiden det tar att få tillstånd. Det här är ett hinder i arbetet som ofta innebär att man ger upp innan man ens påbörjat processen. I rollen som lokal åtgärdssamordnare hjälper Jenny lantbrukare och markägare med utredningar, ansökningar och i kontakterna med Länsstyrelsen för att lättare få till stånd åtgärder.
Åtgärder kopplat till jordbruksmark i Nyköpingsåarnas avrinningsområde
Jenny arbetar i projekt med lantbrukare och markägare i hela Nyköpingsåarnas avrinningsområde. Tillsammans hittar de lämpliga åtgärder, som exempelvis strategier för att bruka åkermark så att näringsläckaget minskar. Några exempel på åtgärder som de arbetar med är: förbättrad markstruktur, fungerande dränering, anpassade skyddszoner, tvåstegsdiken, aktivering av inaktiva dikningsföretag, våtmarker mm. Åtgärderna är klimatanpassade och lönsamma för både miljön och lantbrukarna.
Lyssna & läs mer
om LEVA
Kontakt
Om du vill veta mer hör av dig till Jenny Jochnick, NVVF på 076-671 29 88