Vattentätt
Vill du anlägga en våtmark? Vi hjälper dig!
Om projektet:
Ett LONA-projekt i samverkan med Vingåkers kommun för att tillsammans med intresserade markägare hitta och projektera lämpliga våtmarkslägen i både skogs och odlingslandskapet.
Under 1800- och 1900 talen dikades kärr och mossar ut samtidigt som mängder av sjöar sänktes och havsvikar vallades in. Syftet med att torrlägga våtmark var ofta att skapa odlings-mark eller att öka virkesproduktionen i skogen. Resultatet blev att 90 procent av våtmarkerna har försvunnit i slättlandskapen.

Idag har synen på våtmarker förändrats i takt med att samhället fått upp ögonen för de nyttor som våtmarker bidrar med. Dessa nyttor, även kallade ekosystemtjänster, innefattar bland annat att reglera vattenflöden vid både skyfall och torka, lagra kol i marken så att mindre koldioxid hamnar i atmosfären, fånga läckande näringsämnen vilket minskar belastningen på sjöar och hav, samt att gynna ett rikt djur- och växtliv. Våtmarkernas många nyttor gör det angeläget att på lämpliga platser återställa tidigare utdikade våtmarker eller att anlägga helt nya NVVF arbetar sedan hösten 2021 med projektet Vattentätt.

Vattentätt är ett LONA-projekt i samverkan med Vingåkers kommun som går ut på att hitta och projektera lämpliga platser för våtmarker tillsammans med markägare. Projektet gör det möjligt för NVVF att erbjuda kostnadsfri rådgivning till markägare som är intresserade av att ta reda på om det finns passande våtmarkslokaler på sin mark.

Så här går det till:
Inledande rådgivning sker genom att rådgivaren studerar platsen digitalt från kontoret följt av ett fältbesök där vi tillsammans med markägaren tittar på och diskuterar förutsättningarna för ett våtmarksprojekt på de platser som är av intresse.

När en lämplig plats för en våtmark har identifierats kan rådgivaren hjälpa en intresserad markägare vidare mot att faktiskt skapa våtmarken. Inom Vattentätt finns möjlighet att i ett mindre antal fall genomföra en fördjupad projektering där vi hjälper till med att ta fram de underlag som behövs för att söka tillstånd och finansiering för projektet. Vid de fall där en fördjupad projektering inte ryms inom Vattentätt diskuterar vi möjligheterna att genomföra åtgärden inom andra projekt på NVVF eller lotsar vidare till andra aktörer.

Hela processen är frivillig och rådgivningen är kostnadsfri.
Funderar du på om din mark är lämplig för en våtmark?
Hör av dig till någon av våra duktiga rådgivare:
Jenny Jochnick
Vatten- och miljörådgivare
072-555 05 08
jenny.jochnick [at] nvvf.se
Gordon Lindau
Våtmarksrådgivare
072-555 02 64
gordon.lindau [at] nvvf.se