Småskalig vattenvård
– Ett samarbetsprojekt mellan förbundet och Naturskyddsföreningen
– Lokalt engagemang för vatten
Tillsammans för den lokala vattenmiljön Naturskyddsföreningen och Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund samarbetar i Nyköpingåarnas avrinningsområde för att inspirera, sprida information och ge förslag på åtgärder som minskar läckaget av näringsämnen, förbättrar vattenmiljön och gynnar den biologiska mångfalden.

• Att öka engagemanget i vattenfrågor
• Att ta vara på lokal kunskap
• Att inspirera till att agera lokalt
• Att ge konkreta tips på åtgärder
• Att lyfta goda exempel Inom projektet arrangerar vi vattenmöten och vattendragsvandringar där du får lära dig om livet i sjöar och vattendrag i din närhet, om vilka hot som finns och hur du kan bidra till bättre vattenmiljö.

Intresserad av att engagera dig lokalt?
Genom att engagera dig i lokala vattenmiljöfrågor kan du arbeta för friskare vatten och högre biologisk mångfald där du bor. Börja med att lära dig mer om vattnet nära dig. Ju mer kunskap du har om den lokala vattenmiljön desto lättare blir det att förstå miljöproblemen och välja rätt insatser för att bidra till förbättringar.

Projektet finansieras med LOVA-medel från Länsstyrelsen Södermanlands län

Länk:
Du hittar förslag på åtgärder på Naturskyddsföreningens webbsida
Kontakt
Är du intresserad av att vara med och arrangera en vattenträff, en vattendragsvandring eller genomföra en konkret åtgärd?

Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen
mia.svedang@naturskyddsforeningen.se, Telefon 076-3108175

Anneli Carlén, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund
anneli.carlen@nvvf.se, Telefon 076-6712988