Provtagning
Data från övervakning av vattenkvalitén inom våra avrinningsområden.
Provtagning
Förbundet bedriver en omfattande provtagning i avrinningsområdena, totalt finns 56 provstationer. I utloppen från Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån sker provtagning varje vecka. Vid 10 provpunkter sker månatlig provtagning och resterande provpunkter provtas i ett rullande 3-årsprogram.

Fokus på provtagningen är näringsämnen, kväve och fosfor, men även grumlighet, färgtal, syre, temperatur och pH mäts. Vi varje provpunkt tas också prover på kiselalger. Kiselalgerna sitter fast på stenar och växter och beroende på vilka arter man hittar klassificeras vattendraget/sjön efter hur bra den mår (vattenstatusen).

Alla resultat från provtagningarna finns att hämta och läsa på SLU:s hemsida: http://miljodata.slu.se/mvm/Search

Årets provtagningsresultat hittar du i vår årsrapport 2019.
Provtagningsprogram
Provpunkter för kiselalger och vattenkemi i alla fyra avrinningsområden; Nyköpingsåns, Kilaåns, och Svärtaåns avrinningsområde samt kuststräckan mellan Oxelösund och Nynäs.
E-DNA provtagning i Båven 2018
Förbundet undersökte fiskbeståndet i Båven med stöd av fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen sommaren 2018. Resultatet från provtagningen ser du här: E-DNA resultat 2018.